ඔබගේ ගිනුමට Login වන ආකාරය (How to Login)

epstopik-login-1

පියවර 1

රූපයෙහි දක්වා ඇති පරිදි මෙනුවෙහි තිබෙන "Login" Button එක Click කරන්න . ( Login )

පියවර 2

  • ඉන් පසු ඔබ රුපයෙහි දක්වා ඇති වෙබ්පිටුව පිවිසේ.

  • ඔබට ලැබී ඇති පරිශීලක නාමය ( User Name එක සඳහා email ) සහ මුරපදය (Password )නිවැරදිව අතුලත් කරන්න.

  • "Sign In" Button එක Click කරන්න

epstopik-login-2
epstopik-login-3

පියවර 3

ඉන්පසු ඔබව "Dashboard" පිටුව වෙත යොමු වනු ඇත.