සාමාජික හා දායකත්ව සැලසුම්


ඔබට අප වෙබ් අඩවිය තුලින් නොමිලේ සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි අතර තවද දායකත්ව සැලසුම (membersip) ලබා ගැනීම මගින් ඔබගේ දැනුම තව තවත් වර්ධනය කරගන්නා අතරතුර පෙර පුහුණුවී කොරියානු EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගයට විශිෂ්ඨ ජයක් ලබා ගැනීමට ඔබට හැකිවනු ඇත.

Gold
Most Popular
Rs. 1500 / 2 month(s)

30 Exams

 • payment-icon
 • payment-icon
 • payment-icon
 • payment-icon
 • payment-icon
ඔබගේ සැලැස්ම තෝරා ගන්න
අප ආයතනය සඳහා ගෙවීම් කළ හැකි ආකාර
 • payment-icon
 • payment-icon
 • payment-icon
 • payment-icon
 • payment-icon
ඔබගේ ගෙවීම අප හා සුරක්ෂිතයි

ඔබගේ Online ගෙවීම
100% ආරක්ෂිතයි.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ හෝ බැංකු තැන්පතු මගින්ද ගෙවීමේ හැකියාව

ඔබට පහසුවෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ (online) හෝ බැංකු තැම්පතු (offline) ලෙස ඔබගේ ගෙවීම කළ හැකියි.

ආදර්ශ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 7 ක් නොමිලේ ඔබට පුහුණුවීම් කර හැක.

ඔබගේ විභාග පෙර පුහුණු අත්හදාබැලීම් දැන් ආරම්භ කර පසුව සාමාජිකත්ව සැලසුමක් තෝරන්න දැන් පටන් ගන්න

නිතර ඇතිවිය හැකි ගැටළු සහ විසදුම්


epstopik.lk හි ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?

  Step 1

 • Home page එකේ ඇති "Register" බොත්තම Click කරන්න. (Click the Get Start Button on the home page.)

  Register Button Image
 • Step 2

 • ෆෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි වන්න.(Fill out the form and Sign Up.)

  Register Button Image
 • Step 3

 • ඔබගේ email එක තහවුරු කරන්න (Verify your Email).

  Register Button Image
epstopik.lk යනු කුමක්ද?

EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගයට පුහුණුවීම සදහා සාදන ලද EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගයහි සමාකෘතියකි.

A similar exam module of the EPS-topik exam. That is to practice for the EPS-TOPIK (UBT, CBT) exam.

epstopik.lk සිසුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

මෙය EPS-topik විභායෙහි සම ආකෘතියක් බැවින් විභාගයට පෙර සිසුන්ට විභාගයට මුහුණ දී පුරුදු විය හැක.

This is a same exam module of EPS-topik Exam,So students can practice by facing the exam before the exam.

epstopik.lk විභාග ප්‍රශ්න එකතුව සැලසුම් කර ඇත්තේ කෙසේද?

අපගේ විභාග ප්‍රශ්න එකතුව (Question Bank) යනු විෂය, මාතෘකාව, දුෂ්කරතා මට්ටම, හැකියාවන් සහ ලකුණු සඳහා ගුණාංග සහිත ප්‍රශ්න සමූහයකි. ඔබගේ EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගය පුහුණුවීමේ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය සඳහා මෙය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

හොඳින් විශ්ලේෂණය කල සකස් කරන ලද ප්‍රශ්න එකතුව (Question Bank) මගින් විභාගයට පෙර පුහුණු වීම වඩාත් සාර්ථකව සිදු කරගත හැක. EPS-TOPIK (UBT, CBT) විභාගයේ විෂය නිර්දේශයට අනුව ප්‍රශ්න පත්‍ර උත්පාදනය වීම වඩාත් ක්‍රමානුකූලව හා විෂයානුබද්ධව විභාගයට මුහුණ දීමට හැකි ලෙස සකස් කර ඇත

ඔබගේ ගැටලු සහ ප්‍රශ්න (අප ඔබට සහය වන්නට සූදානම්)

අප සිසුන්ගේ සාර්ථකත්වය, අදහස් සහ යෝජනා


ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු භාෂා ඉගෙන ගන්නන් සිය ගණනකට EPS-TOPIK විභාගය සමත් වීමට අවශ්‍ය දැනුම සහ පළපුරුද්ද ලබාදෙමින් පුරා වසරක් මුළුල්ලේම ඔවුන්ගේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අප ආයතනය (epstopik.lk) විසින් උපකාරී වී ඇත.